Etusivu » Referenssit

Referenssit

Alla on lueteltu referenssejämme viimeisten noin kymmenen vuoden ajalta.

Väylä- ja satamahankkeet sekä muut vesistörakennushankkeet:

Väylä- ja satamahankkeet ovat tyypillisiä vesistörakennushankkeita, joihin sisältyy ruoppausta, louhintaa ja ruoppausmassojen läjitystä. Satamahankkeissa voi olla mukana myös merihiekan ottoa, täyttöjä, läjitysaltaita sekä massastabilointia. Haitalliset aineet (sedimentti, vesi ja eri trofiatasot) nousevat usein suureen rooliin.

Olemme toteuttaneet kymmeniä hankkeita, joista mainittakoon: 

 • Vuosaaren sataman ja väylän rakentamisen vesistö- ja kalataloustarkkailu sekä erillisselvitykset (Helsingin Satama ja Väylävirasto)
 • Kruunusiltojen kalastoon liittyvät erillisselvitykset ja vaikutusarvio vesilupahakemusta varten sekä kalataloudellinen ennakkotarkkailu (Helsingin kaupunki, Sitowise Oy)
 • Kuusistonsalmen, Kirjalansalmen ja Hessundin siltojen kalataloudelliset selvitykset (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
 • Uudenkaupungin Sataman ja meriväylän syventämisen rakentamisen aikainen kalataloustarkkailu sekä erillisselvitykset (Väylävirasto ja Yara Oyj)
 • Porvoon Sataman ja väylän syventämisen erillisselvitykset lupahakemuksia varten sekä vesistö- ja kalataloustarkkailu (Väylävirasto ja Porvoon kaupunki)
 • Koverharin sataman laajentaminen, erillisselvitykset ja vaikutusarvio YVA-selostusta ja lupahakemusta varten (Hangon Satama)
 • Hangon Tulliniemensataman syventämisen erillisselvitykset lupahakemuksia varten sekä vesistö- ja kalataloustarkkailu (Väylävirasto ja Hangon Satama)
 • Naantalin Sataman Utö-Naantali -väylän syventämisen rakentamisen aikainen vesistö- ja kalataloustarkkailu sekä erillisselvitykset lupahakemusten tausta-aineistoksi (Liikennevirasto ja Naantalin Satama)

Edellä mainittujen lisäksi lukuisien pienempien satama- ja väylähankkeiden sekä muiden vesistörakennushankkeiden erillisselvityksiä ja tarkkailuita.

Energiasektorin hankkeet:

Energiasektorin hankkeisiin liittyy usein jäähdytysveden ottoa sekä prosessissa lämmenneen veden purkua läheiseen vesistöön. Hankkeiden rakentamisvaiheisiin sisältyy usein myös tyypillisiä vesistörakentamisen menetelmiä, kuten ruoppausta, louhintaa, läjitystä ja täyttöjä.

Olemme toteuttaneet useita hankkeita, joista mainittakoon: 

 • Fennovoiman ydinvoimahankkeen erillisselvitykset ympäristövaikutusten arviointia sekä vesi- ja ympäristölupahakemuksia varten ja vesistörakentamisen aikainen kalataloustarkkailu (Fennovoima Oy)
 • Balticconnector -kaasuputken rakentamisen aikainen kalataloustarkkailu sekä ympäristövaikutusten arviointiselostuksen kalatalouteen liittyvät osiot (Balticconnector Oy sekä Pöyry Oyj ja Gasum Oy)
 • Kemin biopolttoainelaitoksen vesistö- ja kalatalousvaikutusarvio lupahakemusta varten (Sweco Oy)
 • Suurhiekan merituulipuiston erillisselvitykset ympäristövaikutusten arviointia ja vesilupahakemusta varten sekä ennakkotarkkailu (wpd Finland Oy)
 • Koverharin merituulipuiston YVA, erillisselvitykset (Afry Oyj)
 • Estlink 2 -merikaapelin erillisselvitykset vesilupahakemusta varten ja rakentamisen aikainen vesistötarkkailu (Fingrid Oyj)
 • Virtaamaolosuhteiden ja säännöstelyn vaikutus kalojen liikkeisiin padotussa Kymijoessa (HEALFISH EU-hanke)

Teollisuussektori ja jätevesien puhdistuslaitokset:

Teollisuussektorin ja jätevesien puhdistuslaitosten selvitykset ja seurannat liittyvät ravinnekuormituksen vaikutusten seurantaan. Muita tyypillisiä seurantakohteita ovat haitalliset aineet, kalojen ajautuminen jäähdytysveden mukana sekä jäähdytysvesien lämpövaikutus purkuvesistössä.

Olemme toteuttaneet useita hankkeita, joista mainittakoon: 

 • Äänekosken biotuotetehtaan erillisselvityksiä ympäristövaikutusten arviointia sekä vesi- ja ympäristölupahakemuksia varten (Metsäfibre Oy)
 • Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamon erillisselvitykset ja kalataloudellinen velvoitetarkkailu (HSY) 
 • Espoon Suomenojan jätevedenpuhdistamon  erillisselvitykset ja kalataloudellinen velvoitetarkkailu (HSY)
 • Uudenkaupungin lannoitetehtaan ja jätevedenpuhdistamon kalataloustarkkailu (Yara Oyj ja Uudenkaupungin Vesi)
 • Vantaanjoen vesistön jätevesien puhdistuslaitosten ja muiden toimijoiden kalataloudellinen velvoitetarkkailu (Hyvinkään vesi, Nurmijärven vesi, Riihimäen vesihultoliikelaitos, Versowood Oy, Finavia)
 • Kilpilahden ja Naantalin jalostuslaitosten erillisselvitykset (Neste Oil Oyj)

Virtavesitutkimukset ja kalatiet

Virtavesitutkimuksiin kuuluvat tutkimushankkeet, velvoitetarkkailut ja erilaiset suunnittelutehtävät. Yrityksemme työntekijöillä Ari Haikosella ja Petri Karppisella on pitkä kokemus virtavesitutkimuksista.

Olemme toteuttaneet useita hankkeita, joista mainittakoon:

 • Kalatieseurannat: Iijoki, Keravanjoki, Kuhakoski, Äänekoski, Kymijoki, Kissakoski, Vaajakoski, Vakkolankoski ja Korpelan voimalaitos (VHVSY, MetsäFibre Oy, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Suur-Savon Sähkö Oy, LUKE, Uudenmaan ELY-keskus ja Korpelan Energia Oy)
 • Telemetriatutkimukset: mm. Mustionjoen vaelluspoikastutkimukset, Kymijoen nousukalojen ja vaelluspoikasten seuranta, Vantaanjoen nousukalojen seuranta joki- ja merialueella sekä Kokemäenjoen siirtoistutusten seuranta (LUVY, HEALFISH EU-hanke, VHVSY, Varsinais-Suomen ELY-keskus)
 • Kalatiesuunnittelu ja -lausunnot: mm. 22 Virolaista kalatiesuunnitelmaa, Kalankulkuvaihtoehtojen selvittäminen Ahvenkosken ja Klåsarön voimalaitosten ohi, Mustionjoen kalateiden kalatalousasiantuntijan tehtävät (Virolainen EU-hanke, Sitowise/Helen Oy, Raaseporin kaupunki) 
 • Sähkökalastukset, mm. Vantaanjoki, Mustijoki-Mäntsälänjoki
 • Vaelluspoikaspyynnit: Vantaanjoki, Ingarskilanjoki ja Äkäsjoki (Helsingin kaupunki ja kalastusalue, Uudenmaan ELY-keskus sekä LUKE)
 • Nousukalojen rysäpyynti Mustijoen Tyysterinkoskella (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
 • Inventoinnit: mm. Pohjajoki (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Merialueen kalastotutkimukset sekä käyttö- ja hoitosuunnitelmat

 • Helsingin ja Espoon edustan merialueen kalataloudellinen yhteistarkkailu: koeverkkokalastuksia, poikastutkimuksia ja kalastuskyselyitä (HSY)
 • Helsinki-Espoon kalatalousalueen KHS (Helsinki-Espoon kalatalousalue)
 • Länsi-Uudenmaan kalatalousalueen KHS (Länsi-Uudenmaan kalatalousalue)
 • Uudenkaupungin edustan merialueen kalataloudellinen yhteistarkkailu: koeverkkokalastuksia, poikastutkimuksia ja kalastuskyselyitä (Yara Oyj ja Uudenkaupungin Vesi)
 • Pyhäjoen edustan merialueen kalaston nykytilan selvittäminen: koekalastuksia, poikastutkimuksia ja kalastuskyselyitä (Fennovoima Oy)
 • Ulkomerialueen matalikkojen kalaston ja kutualueiden selvittäminen (Afry/Finest Bay Area Development Oy)

Vesistötutkimukset

 • Hanasaaren, Salmisaaren ja Vuosaaren voimalaitosten velvoitetarkkailu ja erillisselvitykset (Helsingin Energia Oy)
 • Vesistörakennushankkeiden sedimenttitutkimukset (mm. Väylävirasto, St1 ja Helsingin Satama Oy)
 • Vesistörakennushankkeiden vedenlaadun seurantoja (mm. Väylävirasto ja Helsingin Satama sekä useita pieniä toimijoita)
 • Vesistörakennushankkeiden sedimentaatioseurantoja (Helsingin Satama ja Väylävirasto)
 • Näytteenottopalvelut (mm. Uudenmaan ELY-keskus, Metropolilab Oy ja HSY)

Pohjaeläintutkimukset

 • Vantaanjoen vesistön jätevesien puhdistuslaitosten ja muiden toimijoiden pohjaeläintarkkailu (Hyvinkään vesi, Nurmijärven vesi, Riihimäen vesihultoliikelaitos, Versowood Oy, Finavia)
 • Mustijoki-Mäntsälänjoen velvoitetarkkailu (Mäntsälän Vesi) 
 • Taulukarin ja Mustakuvun läjitysalueiden pohjaeläinseuranta (Helsingin Satama)
 • Läjitysalueselvitykset (mm. Väylävirasto)
 • Vesistörakennushankkeiden pohjaeläinselvitykset ja -seurannat (useita toimijoita)
 • Valtionhallinnon (ELY-keskukset ja SYKE) pohjaeläinnäytteiden poiminta, määritykset ja tallentaminen POHJE-tietokantaan

Vaikutusten arviointi (YVA- ja lupahakemukset sekä kaavoitus) 

 • Kruunusillat hankkeen kalatalousvaikutusarvio (Helsingin kaupunki)
 • Inkoon biopolttoaineterminaalin YVA-selostuksen kalatalousosiot (Afry/St1)
 • Kuusistonsalmen sillan rakentaminen, kalatalousvaikutusarvio (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
 • Koverharin sataman laajentamisen vesistö- ja kalatalousvaikutusarvio YVA-selostusta ja lupahakemuksia varten (Hangon Satama)
 • Fennovoiman ydinvoimahankkeen rakentamisen ja käytön aikaisten vaikutusten arviointi vesi- ja ympäristölupahakemuksia varten (Fennovoima Oy)
 • Kemin biopolttoainelaitoksen vesistö- ja kalatalousvaikutusarvio lupahakemusta varten (Sweco Oy)
 • Äänekosken biotuotetehtaan kalatalousvaikutusten arviointi ympäristövaikutusten arviointia sekä vesi- ja ympäristölupahakemuksia varten (Metsäfibre Oy)
 • Suurhiekan merituulipuiston vesistö- ja kalatalousvaikutusten arviointi vesilupahakemusta varten (wpd Finland Oy)
 • Estlink 2 -merikaapelin vesistö- ja kalatalousvaikutusten arviointi vesilupahakemusta varten (Fingrid Oyj)
 • Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoiden kalatalousvaikutusten arviointi ympäristölupahakemuksia varten (HSY)
 • Inkoon LNG-terminaalin kalatalousvaikutusarvio ympäristövaikutusten arviointia ja lupahakemuksia varten (Gasum Oy)
 • Balticconnector -kaasuputken ympäristövaikutusten arviointiselostuksen kalatalouteen liittyvät osiot (Pöyry Oyj ja Gasum Oy)
 • Useiden väylä- ja satamahankkeiden vesistö- ja kalatalousvaikutusten arviointi vesilupahakemuksia varten (mm. Väylävirasto)
 • Koivusaaren osayleiskaavan vaikutus alueen vesiluontoon ja kalastoon (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto)
 • Hernesaaren osayleiskaavaluonnoksen mukaisten vesistötöiden vaikutus alueen pohjaeläimistöön ja Vantaanjoen kalaväylään (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto)