Kala- ja vesitutkimus Oy:n referenssejä

Alla on lueteltu referenssejämme viimeisten kymmenen vuoden ajalta.

Väylä- ja satamahankeet:

Väylä- ja satamahankkeet ovat tyypillisiä vesistörakennushankkeita, joihin sisältyy ruoppausta, louhintaa ja ruoppausmassojen läjitystä. Satamahankkeissa voi olla mukana myös merihiekan ottoa, täyttöjä, läjitysaltaita sekä massastabilointia. Haitalliset aineet (sedimentti, vesi ja eri trofiatasot) nousevat usein suureen rooliin.

Olemme toteuttaneet kymmeniä hankkeita, joista mainittakoon: 

 • Vuosaaren sataman ja väylän rakentamisen vesistö- ja kalataloustarkkailu sekä erillisselvitykset (Helsingin Satama ja Liikennevirasto)
 • Naantalin Sataman ja Motomatalan sekä Utö-Naantali -väylän syventämisen rakentamisen aikainen vesistö- ja kalataloustarkkailu sekä erillisselvitykset lupahakemusten tausta-aineistoksi (Liikennevirasto ja Naantalin Satama)
 • Uudenkaupungin Sataman ja meriväylän syventämisen rakentamisen aikainen kalataloustarkkailu sekä erillisselvitykset (Liikennevirasto ja Yara Oyj)
 • Haminan Sataman ja väylän syventämisen ja väyläoikaisun kalataloustarkkailu sekä erillisselvitykset (Liikennevirasto ja Haminan Satama)
 • Loviisan Sataman ja väylän rakentamisen aikainen vesistö- ja kalataloustarkkailu sekä erillisselvitykset (Liikennevirasto ja Loviisan Satama)
 • Porvoon Sataman ja väylän syventämisen erillisselvitykset lupahakemuksia varten (Liikennevirasto ja Porvoon kaupunki)
 • Hangon ulkosataman ja väylän syventämisen erillisselvitykset lupahakemuksia varten (Liikennevirasto ja Hangon Satama)

Edellä mainittujen lisäksi lukuisien pienempien satama- ja väylähankkeiden erillisselvityksiä ja tarkkailuita.

Energiasektorin hankkeet:

Energiasektorin hankkeisiin liittyy usein jäähdytysveden ottoa sekä prosessissa lämmenneen veden purkua läheiseen vesistöön. Hankkeiden rakentamisvaiheisiin sisältyy usein myös tyypillisiä vesistörakentamisen menetelmiä, kuten ruoppausta, louhintaa, läjitystä ja täyttöjä.

Olemme toteuttaneet useita hankkeita, joista mainittakoon: 

 • Fennovoiman ydinvoimahankkeen erillisselvitykset ympäristövaikutusten arviointia sekä vesi- ja ympäristölupahakemuksia varten ja kalataloudellinen ennakkotarkkailu (Fennovoima Oy)
 • Suurhiekan merituulipuiston erillisselvitykset ympäristövaikutusten arviointia ja vesilupahakemusta varten sekä ennakkotarkkailu (wpd Finland Oy)
 • Estlink 2 -merikaapelin erillisselvitykset vesilupahakemusta varten ja rakentamisen aikainen vesistötarkkailu (Fingrid Oyj)
 • Inkoon LNG-terminaalin erillisselvitykset ympäristövaikutusten arviointia ja lupahakemuksia varten (Gasum Oy)
 • Balticconnector -kaasuputken ympäristövaikutusten arviointiselostuksen kalatalouteen liittyvät osiot (Pöyry Oyj ja Gasum Oy)
 • Fenno-Skan 2 -merikaapelin erillisselvitykset vesilupahakemusta varten sekä rakentamisen aikainen vesistö- ja kalataloustarkkailu (Fingrid Oyj)
 • Hanasaaren, Salmisaaren ja Vuosaaren voimalaitosten velvoitetarkkailu ja erillisselvitykset (Helsingin Energia Oy)
 • Virtaamaolosuhteiden ja säännöstelyn vaikutus kalojen liikkeisiin padotussa Kymijoessa (HEALFISH EU-hanke)

Teollisuussektori ja jätevesien puhdistuslaitokset:

Teollisuussektorin ja jätevesien puhdistuslaitosten selvitykset ja seurannat liittyvät ravinnekuormituksen vaikutusten seurantaan. Muita tyypillisiä seurantakohteita ovat haitalliset aineet, kalojen ajautuminen jäähdytysveden mukana sekä jäähdytysvesien lämpövaikutus purkuvesistössä.

Olemme toteuttaneet useita hankkeita, joista mainittakoon: 

 • Äänekosken biotuotetehtaan erillisselvityksiä ympäristövaikutusten arviointia sekä vesi- ja ympäristölupahakemuksia varten (Metsäfibre Oy)
 • Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamon erillisselvitykset ja kalataloudellinen velvoitetarkkailu (HSY) 
 • Espoon Suomenojan jätevedenpuhdistamon  erillisselvitykset ja kalataloudellinen velvoitetarkkailu (HSY)
 • Uudenkaupungin lannoitetehtaan ja jätevedenpuhdistamon kalataloustarkkailu (Yara Oyj ja Uudenkaupungin Vesi)
 • Vantaanjoen vesistön jätevesien puhdistuslaitosten ja muiden toimijoiden kalataloudellinen velvoitetarkkailu (Hyvinkään vesi, Nurmijärven vesi, Riihimäen vesihultoliikelaitos, Versowood Oy, Finavia)
 • Mustijoki-Mäntsälänjoen velvoitetarkkailu (Mäntsälän Vesi) 
 • Kilpilahden ja Naantalin jalostuslaitosten erillisselvitykset (Neste Oil Oyj)

Virtavesitutkimukset ja kalatiet

Virtavesitutkimuksiin kuuluvat tutkimushankkeet, velvoitetarkkailut ja erilaiset suunnittelutehtävät. Yrityksemme työntekijöillä Ari Haikosella ja Petri Karppisella on pitkä kokemus virtavesitutkimuksista.

Olemme toteuttaneet useita hankkeita, joista mainittakoon:

 • Kalatieseurannat: Äänekoski, Kymijoki, Kissakoski, Vaajakoski, Vakkolankoski ja Korpelan voimalaitos (MetsäFibre Oy, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Suur-Savon Sähkö Oy ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL, nykyisin Luonnonvarakeskus LUKE, Uudenmaan ELY-keskus ja Korpelan Energia Oy)
 • Kalatiesuunnittelu ja -lausunnot: mm. 22 Virolaista kalatiesuunnitelmaa, Kaitforsin kalatien luonnonmukainen uoma, Kuhakosken kalatien yleissuunnitelma, Makkarakosken kalatielausunto (Virolainen EU-hanke, Oy Insinööritoimisto Vesirakentajat, Ahlström Oy) 
 • Sähkökalastukset, mm. Vantaanjoki, Mustijoki-Mäntsälänjoki
 • Vaelluspoikaspyynnit: Vantaanjoki, Ingarskilanjoki ja Äkäsjoki (Helsingin kaupunki ja kalastusalue, Uudenmaan ELY-keskus sekä LUKE)
 • Telemetriatutkimukset: mm. Kymijoen nousukalojen seuranta, Vantaanjoen nousukalojen seuranta ja Kokemäenjoen siirtoistutusten seuranta (HEALFISH EU-hanke, Fishrun, Varsinais-Suomen ELY-keskus)
 • Inventoinnit: mm. Pohjajoki (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Merialueen kalastotutkimukset

 • Helsingin ja Espoon edustan merialueen kalataloudellinen yhteistarkkailu: koeverkkokalastuksia, poikastutkimuksia ja kalastuskyselyitä (HSY)
 • Uudenkaupungin edustan merialueen kalataloudellinen yhteistarkkailu: koeverkkokalastuksia, poikastutkimuksia ja kalastuskyselyitä (Yara Oyj ja Uudenkaupungin Vesi)
 • Pyhäjoen edustan merialueen kalaston nykytilan selvittäminen: koekalastuksia, poikastutkimuksia ja kalastuskyselyitä (Fennovoima Oy)
 • Suurhiekan matalikon kalaston nykytilan selvittäminen: koekalastuksia, poikastutkimuksia ja kalastuskyselyitä (wpd Finland Oy)

Vesistötutkimukset

 • Hanasaaren, Salmisaaren ja Vuosaaren voimalaitosten velvoitetarkkailu ja erillisselvitykset (Helsingin Energia Oy)
 • Vesistörakennushankkeiden sedimenttitutkimukset (mm. Liikennevirasto ja Helsingin Satama Oy)
 • Vesistörakennushankkeiden vedenlaadun seurantoja (mm. Liikennevirasto ja Helsingin Satama sekä useita pieniä toimijoita)
 • Vesistörakennushankkeiden sedimentaatioseurantoja (Helsingin Satama ja Liikennevirasto)
 • Näytteenottopalvelut (mm. Uudenmaan ELY-keskus, Metropolilab Oy)

Pohjaeläintutkimukset

 • Vantaanjoen vesistön jätevesien puhdistuslaitosten ja muiden toimijoiden pohjaeläintarkkailu (Hyvinkään vesi, Nurmijärven vesi, Riihimäen vesihultoliikelaitos, Versowood Oy, Finavia)
 • Mustijoki-Mäntsälänjoen velvoitetarkkailu (Mäntsälän Vesi) 
 • Taulukarin ja Mustakuvun läjitysalueiden pohjaeläinseuranta (Helsingin Satama)
 • Läjitysalueselvitykset (mm. Liikennevirasto)
 • Vesistörakennushankkeiden pohjaeläinselvitykset ja -seurannat (useita toimijoita)
 • Valtionhallinnon (ELY-keskukset ja SYKE) pohjaeläinnäytteiden määritykset ja tallentaminen POHJE-tietokantaan

Vaikutusten arviointi (YVA- ja lupahakemukset sekä kaavoitus) 

 • Fennovoiman ydinvoimahankkeen rakentamisen ja käytön aikaisten vaikutusten arviointi vesi- ja ympäristölupahakemuksia varten (Fennovoima Oy)
 • Äänekosken biotuotetehtaan kalatalousvaikutusten arviointi ympäristövaikutusten arviointia sekä vesi- ja ympäristölupahakemuksia varten (Metsäfibre Oy)
 • Suurhiekan merituulipuiston vesistö- ja kalatalousvaikutusten arviointi vesilupahakemusta varten (wpd Finland Oy)
 • Estlink 2 -merikaapelin vesistö- ja kalatalousvaikutusten arviointi vesilupahakemusta varten (Fingrid Oyj)
 • Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoiden kalatalousvaikutusten arviointi ympäristölupahakemuksia varten (HSY)
 • Inkoon LNG-terminaalin kalatalousvaikutusarvio ympäristövaikutusten arviointia ja lupahakemuksia varten (Gasum Oy)
 • Balticconnector -kaasuputken ympäristövaikutusten arviointiselostuksen kalatalouteen liittyvät osiot (Pöyry Oyj ja Gasum Oy)
 • Useiden väylä- ja satamahankkeiden vesistö- ja kalatalousvaikutusten arviointi vesilupahakemuksia varten (mm. Liikennevirasto)
 • Koivusaaren osayleiskaavan vaikutus alueen vesiluontoon ja kalastoon (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto)
 • Hernesaaren osayleiskaavaluonnoksen mukaisten vesistötöiden vaikutus alueen pohjaeläimistöön ja Vantaanjoen kalaväylään (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto)